Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ا ائ اب ات اث اج اح اخ اد اذ ار از اس اش اص اض اط اظ اع اغ اف اق ال ام ان اه او اى اي اټ اپ اځ اڅ اچ اډ اړ اږ اژ اښ اک اګ اڼ ای اې
او او اوا اوب اوت اوج اوخ اود اور اوز اوس اوش اوص اوض اوع اوغ اوق اول اوم اون اوه اوو اوي اوټ اوپ اوڅ اوچ اوډ اوړ اوږ اوژ اوښ اوک اوګ اوڼ اوۍ اوې
[oraxǝstǝ́l] (v.t.simple) s'embraser; prendre feu (m.).
3. اور اخستنه
[oraxǝstǝ́na] (n.f.) incendie (m.).
4. اور غورځوونکی
[orǧwǝrjawúnkay] (n.m.) volcan (m.).
5. اور لمانځنه
[orlmānjǝ́na)] (n.f.) adoration (f.) du feu; zoroastrisme (m.); mazdéisme (m.).
6. اور لمانځونکی
[orlmānjúnkay] (adj.m.) zoroastrien.
7. اور لمانځځی
[orlmājjáy] (n.m.) temрle (m.) du feu.
8. اور لګول
[orlagawǝ́l] (v.t.comp.) allumer un feu.
9. اور ور اچول
[orwaračawǝ́l] (v.t.comp.) incendier; brûler.
10. اور ور ته کول
[orwartakawǝ́l] (v.t.comp.) incendier; brûler, mettre le feu.
11. اور وژونکی
[orwažúnkay] (n.m.) saрeur pompier (m.).
12. اور ژبی
[oržǝ́bay] (adj.m.) éloquent.
13. اور کول
[orkawǝ́l] (v.t.simple) tirer (rafale (f.) de balles (f.pl.)).
14. اوراق
[awrãq] (n.m.pl.) 1. archives (f.pl.) 2. feuilles (f.pl.).
15. اورانوس
[orānǔs] (n.m.) Uranus.
16. اورانيوم
[orāny(ǔ,a)m] (n.m.) uranium (m.).
17. اوراورکی
[ororakáy] (n.m.) ver (m.) luisant.
18. اوراچول
[oračawᶕl] (v.t.simple) mettre le feu.
19. اوربخوله
[orbaxwála] (n.f.) jambe (f.) (de pantalon (m.)).
20. اوربشه
[orbǝ́ša] (n.f.) cf. وربشې.