Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ا ائ اب ات اث اج اح اخ اد اذ ار از اس اش اص اض اط اظ اع اغ اف اق ال ام ان اه او اى اي اټ اپ اځ اڅ اچ اډ اړ اږ اژ اښ اک اګ اڼ ای اې
او او اوا اوب اوت اوج اوخ اود اور اوز اوس اوش اوص اوض اوع اوغ اوق اول اوم اون اوه اوو اوي اوټ اوپ اوڅ اوچ اوډ اوړ اوږ اوژ اوښ اوک اوګ اوڼ اوۍ اوې
[awlãd] (n.m.pl.) enfants (m./f.pl.); descendants (m.pl.); postérité (f.); lignée (f.).
3. اولاد اچول
[awlādačawǝ́l] (v.t.simple) avorter.
4. اولاد لرې کول
[awlā́lǝrekawǝ́l] (v.t.comp.) interrompre une grossesse.
5. اولان باتور
[olanbātúr] (n.m.) Oulan-Bator (capitale (f.) de la Mongolie).
6. اولانه
[olãna] (n.f.) terrain (m.) en pente (f.).
7. اولاً
[awálán] (adj.m./adv.) premier, premièrement.
8. اولجه
[olǰá] (n.f.) butin (m.).
9. اولس
[ulᶕs] (n.m.) nation (f.); peuple (m.).
10. اولسم
[owǝlasám] (adj.num.) dix-septième.
11. اولسمشر
[ulǝsmǝšr] (n.m.) président (m.).
12. اولسوال
[ulәswãl] (n.m.) sous-préfet (m.).
13. اولسواله
[olaswãla] (n.f.) solidarité (f.) ethnique.
14. اولسوالي
[ulәswālí] (n.f.) sous-préfecture (f.); district (m.).
15. اولسي
[ulәsí] (adj.m./f.) populaire.
16. اولسي جرګه
[ulәsiǰergá] (n.f.) assemblée nationale (f.), chambre (f.) des députés (m.pl.).
17. اولمه
[ólma] (n.m.) cf. مېلمه.
18. اولنی
[awlanáy] (adj.m.) premier.
19. اوله
[olǝ́] (n.m.) troupeau (m.) d'agneaux (m.pl.) et de chevreaux (m.pl.).
20. اولو
[oló] (n.f.) jus (m.) de canne (f.) à sucre (m.).