Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ا ائ اب ات اث اج اح اخ اد اذ ار از اس اش اص اض اط اظ اع اغ اف اق ال ام ان اه او اى اي اټ اپ اځ اڅ اچ اډ اړ اږ اژ اښ اک اګ اڼ ای اې
او او اوا اوب اوت اوج اوخ اود اور اوز اوس اوش اوص اوض اوع اوغ اوق اول اوم اون اوه اوو اوي اوټ اوپ اوڅ اوچ اوډ اوړ اوږ اوژ اوښ اوک اوګ اوڼ اوۍ اوې
[uẓd] (adj.m.) long.
3. اوږداندى
[uẓdánday] (adj.m.) prévoyant, clairvoyant, perspicace.
4. اوږده
[uɀdǝ́] (adj.m.pl.n.m.) longs; longueur (f.).
5. اوږده غځېدل
[uẓdǝǧǝjedǝ́l] (v.i.simрle) s'allonger.
6. اوږدوالى
[uẓdwãlay] (n.m.) longueur (f.).
7. اوږدول
[uẓdawᶕl] (v.t.comp.) allonger, prolonger.
8. اوږدونه
[uẓdawǝ́na] (n.f.) extension (f.); prolongation (f.).
9. اوږدوونکی
[oẓdawǔnkay] (adj.m.) extenseur.
10. اوږدېدل
[uẓdedᶕl] (v.i.comp.) se prolonger, s'allonger; s'étendre.
11. اوږدېدنه
[uẓdawǝ́na] (n.f.) extension (f.); prolongation (f.).
12. اوږري
[uẓrí] (n.m.pl.) viscères (f.pl.) (d'animaux (m.pl.)).
13. اوږمکه
[oẓmáka] (n.f.) nouvelle lune (f.), croissant (m.) de lune.
14. اوږمکۍ
[oẓmakáy] (n.f.) lune (f.).
15. اوږمۍ
[oẓmǝ́y] (n.f.) lune (f.); clair (m.) de lune (f.).
16. اوږه
[oẓá] (n.f.) épaule (f.). ◊ [úẓa] (n.f.) ail (m.) cf. هوږه، ووږه.
17. اوږه بند
[oẓabánd] (n.m.) bretelle (f.).
18. اوږه ورکول
[oẓáwәrkawᶕl] (v.t.simple) aider, épauler.
19. اوږه په اوږه
[oẓáрǝoẓa] (adv.) côte à côte; ensemble .
20. اوږکی
[oẓakáy] (n.m.) ail (m.) cf. هوږ، ووږه.