Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ا ائ اب ات اث اج اح اخ اد اذ ار از اس اش اص اض اط اظ اع اغ اف اق ال ام ان اه او اى اي اټ اپ اځ اڅ اچ اډ اړ اږ اژ اښ اک اګ اڼ ای اې
او او اوا اوب اوت اوج اوخ اود اور اوز اوس اوش اوص اوض اوع اوغ اوق اول اوم اون اوه اوو اوي اوټ اوپ اوڅ اوچ اوډ اوړ اوږ اوژ اوښ اوک اوګ اوڼ اوۍ اوې
[awdāsenór] (loc. adv.) et cetera, ainsi de suite
3. او نور
[awnór] (loc.adv.) et cetera, ainsi de suite.
4. اوا
[awã] (n.f.) cf. هوا.
5. اوار
[awãr] (adj.m.) étalé, aplati, aplani.
6. اواره
[awãra] (n.f.) terrain (m.) plat.
7. اوارول
[awārawᶕl] (v.t.comp.) étaler; aplatir; aplanir.
8. اوارونه
[awārawǝ́na] (n.f.) étalement (m.); aplatissement (m.); aplanissement (m.).
9. اوارېدل
[awāredǝ́l] (v.i.comp.) s'étaler; s'aplanir; s'aplatir.
10. اوارېدنه
[awāredǝ́na] (n.f.) étalement (m.); aplatissement (m.); aplanissement (m.).
11. اواز
[awãz] (n.m.) voix (f.); son (m.); chanson (f.).
12. اواز کول
[awāzkawə́l] (v.t.simple) appeler.
13. اوازه
[awāzá] (n.f.) rumeur (f.), ouï-dire (m.), bruit (m.).
14. اواسط
[avāsét] (n.m.pl.) milieux (m.pl.).
15. اوامر
[awāmér] (n.m.pl.) ordres (m.pl.); commandements (m.pl.).
16. اوان
[awãn] (n.m.) mortier (m.) (arme (f.)).
17. اوایل
[awāyel] (n.m.pl.) débuts (m.pl.).
18. اوباز
[awbãz] (n.m.) nageur (m) cf. آبباز.
19. اوبازي
[awbāzí] (n.f.) nage (f.), natation (f.) cf. آببازي.
20. اوبازي کول
[awbāzíkawᶕl] (v.t.simple) nager cf. آببازي كول.