Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ب ب. با بب بت بج بح بخ بد بر بز بس بش بص بط بع بغ بق بل بم بن به بو بى بي بټ بپ بځ بڅ بچ بډ بړ بږ بژ بښ بک بګ بڼ بی بۍ بې
ببر ببغ ببو ببۍ ببې
selected terms: 20

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. ببر
[babár] (adj.m.) 1. poilu, hirsute, échevelé, velu, ébouriffé 2. en colère (f.). ◊ [babr] (n.m.) tigre (m.).
[babarsáray] (adj.m.) échevelé.
3. ببرو
[babrú] (adj.m./f.) laid; grincheux.
4. ببرول
[babarawᶕl] (v.t.comp.) 1. écheveler, ébouriffer 2. faire enrager.
5. ببرى
[babráy] (n.m.) basilic (m.).
6. ببرکی
[babǝ́rkay] (n.m.) letchi / litchi (m.).
7. ببری
[babráy] (n.m.) race (f.) de chien (m.) de chasse (f.).
8. ببرېدل
[babredᶕl] (v.i.comp.) 1. s'écheveler, s'ébouriffer 2. enrager.
9. ببغی
[babaǧáy] (adj.m.) рauvre; malheureux; misérable.
10. ببو
[babáw] (n.f.) lutin (m.); démon (m.). ◊ [babó] (n.f.) maman (f.).
11. ببوتتی
[babotǝ́tay] (n.m.) cf. ببوتنکی.
12. ببوتنکى
[bәbutᶕnkay] (n.m.) huppe (f.).
13. ببوزى
[babózay] (n.m.) éventail (m.).
14. ببوغه
[babúǧa] (n.f.) palombe (f.).
15. ببوکی
[babúkay] (n.m.) cf. ببوتنکی.
16. ببۍ
[bǝbǝ́y] (n.f.) bobo (m.). ◊ [babǝ́y] (n.f.) appellation (f.) affectueuse de la grande sœur ou de la tante.
17. ببېدل
[bayedǝ́l] (v.i.comp.) se raffiner; se purifier.
18. ببېزنه
[babézna] (n.f.) paludisme (m.).
19. ببېښي
[babéӽi] (n.m.) hémorroïdes (f.pl.)
20. ببېښی
[babéӽay] (adj.m.) qui souffre d'hémorroïdes (f.pl.).