Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ب ب. با بب بت بج بح بخ بد بر بز بس بش بص بط بع بغ بق بل بم بن به بو بى بي بټ بپ بځ بڅ بچ بډ بړ بږ بژ بښ بک بګ بڼ بی بۍ بې
بج بجد بجر بجغ بجل بجن بجه بجړ بجۍ
2. بجد
[baǰád] (adj.m.) déterminé.
3. بجري
[baǰrí] (n.f.) cf. باجري.
4. بجغ
[bǰág] (n.m.) cloison (f.).
5. بجله
[boǰǝ́la] (n.f.) osselet (m.).
6. بجلي
[bǝǰlí] (n.f.) éclair (m.).
7. بجلکه
[bǝǰláka] (n.f.) malléole (f.).
8. بجلۍ
[beǰlᶕy] (n.f.) lampe (f.) de poche (f.); électricité (f.).
9. بجن
[bján] (adj.m.) infesté par les poux (m.pl.).
10. بجنتوب
[bjantób] (n.m.) infestation (f.) par les poux (m.pl.).
11. بجه
[baǰá] (n.f.) heure (f.). ◊ [bǝ́ǰa] (n.f.) рou (m.) (langage (m.) d'enfant (m./f.)).
12. بجړ
[baǰáṛ] (n.m.) hermaphrodite (m.).
13. بجړا
[boǰṛã] (adj.m./f.) paresseux; fainéant.
14. بجړانګي
[boǰṛāngi] (n.f.) haillon (m.).
15. بجۍ
[bajǝ́y] (n.f.) néné (m.), lolo (m.) (langage (m.) d'enfant (m./f.).