Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ب ب. با بب بت بج بح بخ بد بر بز بس بش بص بط بع بغ بق بل بم بن به بو بى بي بټ بپ بځ بڅ بچ بډ بړ بږ بژ بښ بک بګ بڼ بی بۍ بې
بر بر برآ برا برب برت برج برح برخ برد برز برس برش برط برع برغ برف برق برل برم برن بره برو برى بري برټ برپ برځ برڅ برچ برړ برک برګ برڼ بری برې
selected terms: 20

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. برګ
[brág] (adj.m.) 1. bigarré, bicolore; multicolore 2. furieux, en colère (f.), enragé. ◊ [brág] (n.m.) ceinture (f.); bandoulière (f.).
[bragataṇ] (n.m.) désordre (m.); chaos (m.).
3. برګ برګ کتل
[brágbrágkatǝ́l] (v.t.simple) menacer du regard.
4. برګ برګ کېدل
[brágbrágkedǝ́l] (v.i.comp.) se mettre en colère (f.).
5. برګ سترګی
[bragstə́rgay] (adj.m.) effronté.
6. برګتوب
[bragtób] (n.m.) 1. colère (f.) 2. état (m.) d'un objet bigarré.
7. برګتيا
[bragtyã] (n.f.) cf. برکتوب.
8. برګمخی
[bragmǝ́xay] (n.m.) blaireau (m.) (animal (m.)).
9. برګنډي
[barganḍí] (n.f.) embrassade (f.).
10. برګنډی
[barganḍáy] (n.m.) salutation (f.).
11. برګوته
[bargwǝ́ta] (n.f.) рetit doigt (m.).
12. برګول
[bragawǝ́l] (v.t.comp.) fâcher, rendre furieux. ◊ [bragawǝ́l] (v.t.comp.) bigarrer.
13. برګي
[bragí] (n.f.) escroquerie (f.), triche (f.); hypocrisie (f.).
14. برګير
[bargír] (adj.m.) qui a attrapé froid (m.).
15. برګيرکېدل
[bargirkedǝ́l] (v.i.comp.) attraper froid (m.).
16. برګټی
[bargaṭáy] (n.m.) beau-fils (m.).
17. برګړندی
[bagṛandáy] (n.m.) salutation (f.).
18. برګی
[bragáy] (adj.m.) atteint de vitiligo (m.).
19. برګېدل
[bragedǝ́l] (v.i.comp.) se fâcher, se mettre en colère (f.). ◊ [bragedᶕl] (v.i.comp.) devenir bigarré.
20. برګېده
[bragedá] (n.m.) 1. fait (m.) de se fâcher 2. fait (m.) de devenir bigarré 3. escroc (m.).