Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ب ب. با بب بت بج بح بخ بد بر بز بس بش بص بط بع بغ بق بل بم بن به بو بى بي بټ بپ بځ بڅ بچ بډ بړ بږ بژ بښ بک بګ بڼ بی بۍ بې
بل بل بلا بلب بلج بلخ بلد بلر بلس بلش بلغ بلق بلل بلم بلن بله بلو بلي بلځ بلډ بلښ بلک بلګ بلۍ بلې
[belandhemátay] (adj.m.) vaillant; magnanime.
3. بلندره
[balándra] (n.f.) invitation (f.).
4. بلندهمت
[belandhemát] (adj.m.) vaillant; magnanime.
5. بلندهمتي
[belandhematí] (n.f.) courage (m.); bravoure (f.); magnanimité (f.).
6. بلندپايه
[belandpāyá] (adj.m./f.) de haut rang (m.).
7. بلنليک
[balənlík] (n.m.) carte (f.) d'invitation (f.).
8. بلنه
[balᶕna] (n.f.) invitation (f.).
9. بلنځه
[blánja] (n.f.) pin (m.). ◊ [blánja] (n.f.) ceinture (f.).
10. بلنګ
[blang] (adj.m.) 1. beau 2. évident 3. courageux. ◊ [baláng] (n.m.) invitation (f.).
11. بلنګېدل
[blangedǝ́l] (v.i.comp.) se révéler; apparaître.