Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ب ب. با بب بت بج بح بخ بد بر بز بس بش بص بط بع بغ بق بل بم بن به بو بى بي بټ بپ بځ بڅ بچ بډ بړ بږ بژ بښ بک بګ بڼ بی بۍ بې
بم بم بمب بمل بمه بمو
[bamandãz] (n.m.) bombardier (m.).
3. بم اچوونکی
[bamačawǔnkay] (n.m.) bombardier (m.).
4. بمبار
[bambãr] (n.m.) bombardement (m.).
5. بمباردول
[bambārdawə́l] (v.t.comp.) bombarder.
6. بمباري
[bambārí] (n.f.) bombardement (m.).
7. بمباري کوونکی
[bambārikawǔnkay] (n.m.) bombardier (m.).
8. بمبته
[bambáṭa] (n.f.) abricotier (m.). ◊ [bambáta] (n.f.) noyau (m.).
9. بمبر
[bambár] (n.m.) frelon (m.); guêpe (f.).
10. بمبره
[bambára] (n.f.) frelon (m.); guêpe (f.).
11. بمبس
[bambás] (adj.m.) 1. ébouriffé 2. boursouflé 3. mal attaché.
12. بمبل
[bambál] (adj.m.) hirsute, poilu, velu. ◊ [bambǝ́l] (n.m.pl.) soie (f.) de maïs (m.).
13. بمبل کوټ
[bambalkóṭ] (n.m.) congère (f.).
14. بمبلاکه
[bamblãka] (n.f.) pan (m.) de turban (m.).
15. بمبه
[bambá] (n.f.) 1. pompe (f.) 2. compte-gouttes ( m.).
16. بمبو
[bambú] (adj.m.) gonflé; gourmand.
17. بمبوس
[bambús] (adj.m.) boursouflé.
18. بمبوق
[bambúq] (adj.m.) bas, abject; impudent.
19. بمبوړی
[bambúṛay] (n.m.) plaisanterie (f.), badinage (m.), blague (f.); raillerie (f.).
20. بمبټۍ
[bambaṭǝ́y] (n.f.) trappe (f.) (bâtiment (m.)).