Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ب ب. با بب بت بج بح بخ بد بر بز بس بش بص بط بع بغ بق بل بم بن به بو بى بي بټ بپ بځ بڅ بچ بډ بړ بږ بژ بښ بک بګ بڼ بی بۍ بې
بن بن بنأ بنا بنب بنت بنج بند بنز بنس بنف بنو بني بنټ بنچ بنډ بنک بنګ بنۍ بنې
[banbãs] (n.m.) bannissement (m.).
3. بنأعليه
[benāán'aláyhe] (conj.) donc.
4. بنا
[benã] (n.f.) bâtisse (f.), construction (f.). ◊ [benã] (n.f.) commencement (m.), début (m.). ◊ [banā] (n.m.) maçon (m.).
5. بنا کول
[benākawǝ́l] (v.t.simple) commencer; débuter.
6. بناتي
[banātí] (n.f.) sorte (f.) de tissu (m.).
7. بنارسي
[benāresí] (n.m.) sorte (f.) de tissu (m.) de soie (f.).
8. بناوټ
[banāwáṭ] (n.m.) ruse (f.); manigance (f.).
9. بنايي
[banāyí] (adj.m./f.) relatif à la maçonnerie.
10. بناړه
[banāṛá] (n.f.) gémissement (m.).
11. بنبر
[benbár] (n.m.) cf. بمبر.
12. بنبل
[banbál] (adj./n.m.) cf. بمبل.
13. بنتوب
[bantób] (n.m.) cf. بنتون.
14. بنتون
[bantǔn] (n.m.) état (m.) de co-épouse (f.).
15. بنج
[banj] (n.m.) chêne (m.).
16. بنجاره
[banǰārá] (n.m.) mercier (m.); marchand (m.) ambulant, colporteur (m.).
17. بنجارګي
[banǰāragí] (n.f.) mercerie (f.).
18. بنجاری
[banǰāráy] (n.m.) cf. بنجاره.
19. بنجخی
[baǰǝ́xay] (n.m.) défrichage (m.).
20. بنجر
[banǰár] (n.m.) terrain (m.) vague / en friche (f.).