Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ب ب. با بب بت بج بح بخ بد بر بز بس بش بص بط بع بغ بق بل بم بن به بو بى بي بټ بپ بځ بڅ بچ بډ بړ بږ بژ بښ بک بګ بڼ بی بۍ بې
بو بوا بوب بوت بوج بوخ بود بور بوز بوس بوش بوغ بوق بول بوم بون بوه بوو بوى بوي بوټ بوڅ بوچ بوډ بوړ بوږ بوژ بوښ بوک بوګ بوڼ بوی
selected terms: 25

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. بور
[bawar] (n.m.) tigre (m.); léopard (m.); panthère (f.). Cf.ببر ◊ [bor] (adj.m.) brun; basané. ◊ [bor] (n.m.) lombes (f.pl.), région (f.) lombaire. ◊ [bur] (adj.m.) More…
[bawrã] (n.m.) bourdon (m.) (insecte (m.)). ◊ [bawrã] (n.m.) sous-sol (m.).
3. بوراني
[borāní] (n.m.рl.) рomme (f.) de terre (f.) / aubergines (f.pl.) frites.
4. بوربوکۍ
[burbūkáy] (n.f.) tornade (f.), tourbillon (m.). Cf. بوړبوکې
5. بوربک
[burbák] (n.m.) datura (m.).
6. بورجل
[borǰál] (n.m.) résidence (f.); foyer (m.).
7. بورجۍ
[borǰǝ́y] (n.f.) borne (f.).
8. بورخنګ
[burxáng] (n.m.) bac (m.) en terre (f.) cuite.
9. بورس
[burs] (n.m.) bourse (f.). ◊ [bors] (n.m.) brosse (f.).
10. بورغو
[borǧú] (n.m.) pipe (f.).
11. بورغی
[burǧáy] (n.m.) lamentation (f.).
12. بورقه
[borqá] (n.f.) burqa (f.), voile (m.).
13. بوره
[búra] (adj.f.) qui a perdu son enfant (femme). ◊ [burá] (n.f.) sucre (m.). ◊ [bóra] (adj.f.) grise; basanée. ◊ [burá] (n.f.) terrain (m.) défriché.
14. بوروندي
[borondí] (n.f.) Burundi (m.).
15. بوريا
[boryã] (n.f.) natte (f.) de jonc (m.).
16. بورڅاڼ
[borcãṇ] (n.m.) saison (f.) de la cueillette.
17. بورچنډه
[burčánḍa] (n.f.) femme (f.) dont le bébé est mort.
18. بورډ
[borḍ] (n.m.) conseil (m.), commission (f.).
19. بورژوا
[buržwã] (adj./n.m./f.) bourgeois (m.).
20. بورژوازي
[boržwāzí] (n.f.) bourgeoisie (f.).