Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ب ب. با بب بت بج بح بخ بد بر بز بس بش بص بط بع بغ بق بل بم بن به بو بى بي بټ بپ بځ بڅ بچ بډ بړ بږ بژ بښ بک بګ بڼ بی بۍ بې
بو بوا بوب بوت بوج بوخ بود بور بوز بوس بوش بوغ بوق بول بوم بون بوه بوو بوى بوي بوټ بوڅ بوچ بوډ بوړ بوږ بوژ بوښ بوک بوګ بوڼ بوی
selected terms: 15

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. بوغ
[boǧ] (adj.m.) rauque. ◊ [boǧ] (n.m.) coupe (f.) en bois (m.). ◊ [boǧ] (n.m.) culbute (f.), galipette (f.).
[buǧãra] (n.f.) cri (m.); criaillerie (f.); hurlement (m.); vocifération (f.).
3. بوغارې وهل
[buǧãrewahǝ́l] (v.t.simple) vociférer; crier; hurler.
4. بوغبند
[boǧbánd] (n.m.) couvre-lit (m.).
5. بوغتوب
[boǧtób] (m.) état (m.) d'être rauque.
6. بوغتيا
[buǧtyã] (n.f.) cf. بوغتوب.
7. بوغده
[buǧdá] (n.f.) dague (f.); poignard (m.).
8. بوغدۍ
[boǧdǝ́y] (n.f.) trou (m.) dans lequel on place des explosifs (m.pl.).
9. بوغره
[boǧrá] (n.f.) voile (m.), tchador (m.).
10. بوغمره
[boǧmará] (n.f.) fièvre (f.) aphteuse.
11. بوغمه
[boǧmá] (n.f.) fièvre (f.) aphteuse.
12. بوغه
[bóǧa] (n.f.) vocifération (f.); criaillerie (f.). ◊ [bóǧa] (n.f.) ivresse (f.).
13. بوغچه
[buxčá] (n.f.) cf. بوخڅه.
14. بوغې
[boǧe] (n.f.) cf. بوغاره.
15. بوغېدل
[boǧedə́l] (v.i.comp.) devenir rauque.