Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ب ب. با بب بت بج بح بخ بد بر بز بس بش بص بط بع بغ بق بل بم بن به بو بى بي بټ بپ بځ بڅ بچ بډ بړ بږ بژ بښ بک بګ بڼ بی بۍ بې
بژا بژر بژل بژه
[bžãngebžãngǔray] (adj.m./f.) en lambeaux (m.pl.).
3. بژرکی
[bžə́rkay] (n.m.) furie (f.).
4. بژل
[bǝžǝ́l] (v.t.simple) 1. déchirer 2. égorger; pratiquer une saignée.
5. بژه
[bǝžá] (adj.m./f.) déchiré.
6. بژه کول
[bǝžakawᶕl] (v.t.comp.) déchirer.
7. بژه کېدل
[bǝžakedǝ́l] (v.i.comp.) se déchirer.
8. بژه کېدنه
[bžakedǝ́na] (n.f.) déchirement (m.).