Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ب ب. با بب بت بج بح بخ بد بر بز بس بش بص بط بع بغ بق بل بم بن به بو بى بي بټ بپ بځ بڅ بچ بډ بړ بږ بژ بښ بک بګ بڼ بی بۍ بې
بې بې بېب بېت بېج بېح بېخ بېد بېذ بېر بېز بېس بېش بېع بېغ بېق بېل بېم بېن بېه بېو بېي بېټ بېځ بېچ بېډ بېړ بېږ بېژ بېک بېګ بېی
[bedãr] (adj.m.) éveillé.
3. بېدارول
[bedārawǝ́l] (v.t.comр.) réveiller; éveiller.
4. بېدارونه
[bedarawǝ́na] (n.f.) action (f.) de réveiller.
5. بېداري
[bedārí] (n.f.) réveil (m.); vigilance (f.); insomnie (f.).
6. بېدارېدل
[bedaredǝ́l] (v.i.comp.) se réveiller, s'éveiller.
7. بېدارېدنه
[bedāredǝ́na] (n.f.) fait (m.) de se réveiller.
8. بېدارېده
[bedāredǝ́] (n.m.) cf. بېدارېدنه.
9. بېداغه
[bedãǧa] (adj.m./f.) sans défaut (m.); sans cicatrice (f.).
10. بېدانه
[bedāná] (adj.m./f.) sans pépin (m.).
11. بېدرده
[bedárda] (adj.m./f.) indolore; insensible.
12. بېدرنګه
[bedránga] (adv.) immédiatement.
13. بېدرکه
[bedaráka] (adj.m./f.) égaré; disparu.
14. بېدرکه کېدل
[bedarákakedǝ́l] (v.t.comp.) s'égarer; se perdre.
15. بېدرېغه
[bedréǧa] (adv.) sans regret (m.); généreusement.
16. بېده
[bedá] (n.f.) foin (m.).
17. بېديا
[bedyã] (n.f.) désert (m.).
18. بېدياني
[bedyānáy] (adj.m.) bédouin.
19. بېدينه
[bedína] (adj.m./f.) athée; infidèle.
20. بېدينواله
[bedinwãla] (n.f.) athéisme (m.).