Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ب ب. با بب بت بج بح بخ بد بر بز بس بش بص بط بع بغ بق بل بم بن به بو بى بي بټ بپ بځ بڅ بچ بډ بړ بږ بژ بښ بک بګ بڼ بی بۍ بې
بې بې بېب بېت بېج بېح بېخ بېد بېذ بېر بېز بېس بېش بېع بېغ بېق بېل بېم بېن بېه بېو بېي بېټ بېځ بېچ بېډ بېړ بېږ بېژ بېک بېګ بېی
[berãn] (n.f.) ruine (f.).
3. بېرانول
[berãnawǝ́l] (v.t.comp.) 1. provoquer un malaise 2. abîmer.
4. بېراني
[berāní] (n.m.) 1. dégât (m.) 2. malaise (m.).
5. بېرانکار
[berānkā́r] (n.m.) ferrailleur (m.); professionnel (m.) de la casse (f.) .
6. بېرانېدل
[berānǝdǝ́l] (v.i.comp.) 1. subir des dégâts (m.pl.) 2. faire un malaise, s'évanouir.
7. بېربطه
[berábta] (adj.m./f./adv.) sans rapport (m.); inopportun; déplacé; hors de propos (m.).
8. بېرته
[bertá] (adj.m./f./adv.) 1. encore une fois, re- 2. loin, en arrière 3. ouvert.
9. بېرته تګ
[bertatág] (n.m.) retour (m.).
10. بېرته راتلل
[bertarātlǝ́l] (v.t.comp.) revenir.
11. بېرته ورکول
[bértawarkawǝ́l] (v.t.simple) restituer; rendre.
12. بېرته پاتې
[bertaрãte] (adj.m./f.) arriéré.
13. بېرته پاتېتوب
[bértapātetób] (n.m.) fait (m.) d'être arriéré
14. بېرته کول
[bértakawǝ́l] (v.t.comр.) ouvrir; éloigner.
15. بېرته کېدل
[bértakedǝ́l] (v.i.comp.) s'ouvrir; s'éloigner.
16. بېرته ګرځېدل
[bértagǝrjedǝ́l] (v.i.simple) éviter.
17. بېرحمانه
[bérahmāná] (adv.) cruellement.
18. بېرحمه
[beráhma] (adj.m./f.) cruel; imрitoyable.
19. بېرختونی
[berxatúnay] (n.m.) lierre (m.).
20. بېرخي
[beroxí] (n.f.) manque (m.) de considération (f.).