Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ب ب. با بب بت بج بح بخ بد بر بز بس بش بص بط بع بغ بق بل بم بن به بو بى بي بټ بپ بځ بڅ بچ بډ بړ بږ بژ بښ بک بګ بڼ بی بۍ بې
بې بې بېب بېت بېج بېح بېخ بېد بېذ بېر بېز بېس بېش بېع بېغ بېق بېل بېم بېن بېه بېو بېي بېټ بېځ بېچ بېډ بېړ بېږ بېژ بېک بېګ بېی
[bezārawᶕl] (v.t.comp.) dégoûter; blaser; agacer.
3. بېزاري
[bezārí] (n.f.) dégoût (f.).
4. بېزارېدل
[bezāredᶕl] (v.i.comp.) être dégoûté; être agacé.
5. بېزاوه
[bezāwá] (adj.m./f.) dégoûté.
6. بېزل
[bezǝ́l] (v.t.) suturer.
7. بېزنه
[bezǝ́na] (n.f.) rapiècement (m.) / rapiéçage (m.).
8. بېزه
[bezá] (n.f.) incontinence (f.) urinaire.
9. بېزووان
[bezowãn] (n.m.) propriétaire (m./f.) de singe (m.).