Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ب ب. با بب بت بج بح بخ بد بر بز بس بش بص بط بع بغ بق بل بم بن به بو بى بي بټ بپ بځ بڅ بچ بډ بړ بږ بژ بښ بک بګ بڼ بی بۍ بې
بې بې بېب بېت بېج بېح بېخ بېد بېذ بېر بېز بېس بېش بېع بېغ بېق بېل بېم بېن بېه بېو بېي بېټ بېځ بېچ بېډ بېړ بېږ بېژ بېک بېګ بېی
selected terms: 31

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. بېل
[bel] (adj.m.) séparé, différent. ◊ [bel] (n.m.) bêche (f.); pelle (f.).
[belbel] (adv.) séparément.
3. بېلابېل
[belābél] (adj.m.) varié; différent.
4. بېلتون
[beltún] (n.m.) séparation (f.).
5. بېلتونپال
[beltunpãl] (adj./n.m.) séparatiste (m./f.).
6. بېلجيم
[belǰím] (n.m.) Belgique (f.).
7. بېلزوم
[belozúm] (adj.m.) inutile.
8. بېلل
[belǝ́l] (v.t.simple) cf. بایلل.
9. بېلمازي
[belmāzí] (n.f.) règles (f.pl.); menstruation (f.).
10. بېلمانځتوب
[belmānjtób] (n.m.) cf. بېلماځي.
11. بېلماځه
[belmãja] (adj.m./f.) 1. qui ne fait pas ses prières (f.pl.) 2. qui a ses règles (f.pl.) 3. vêtements (m.pl.) malpropres à la prière.
12. بېلماځي
[belmājí] (n.f.) 1. menstruation (f.) 2. fait (m.) de ne pas faire la prière.
13. بېلنه
[belǝ́na] (n.f.) séparation (f.); différence (f.).
14. بېلنی
[belǝ́nay] (n.m.) menthe (f.).
15. بېلنۍ
[belanǝ́y] (n.f.рl.) tiret (m.).
16. بېله
[belá] (n.f.) 1. îlot (m.) dans une rivière 2. embranchement (m.) (canal (m.)) 3. marais (m.).
17. بېلهمه
[belháma] (adv.) soudainement.
18. بېلوالى
[belwãlay] (n.m.) séparation (f.).
19. بېلوروسيه
[belorusyá] (n.f.) Biélorussie (f.).
20. بېلول
[belawᶕl] (v.t.comp.) 1. séparer; isoler 2. sevrer.