Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ب ب. با بب بت بج بح بخ بد بر بز بس بش بص بط بع بغ بق بل بم بن به بو بى بي بټ بپ بځ بڅ بچ بډ بړ بږ بژ بښ بک بګ بڼ بی بۍ بې
بې بې بېب بېت بېج بېح بېخ بېد بېذ بېر بېز بېس بېش بېع بېغ بېق بېل بېم بېن بېه بېو بېي بېټ بېځ بېچ بېډ بېړ بېږ بېژ بېک بېګ بېی
[bekãrakedǝ́l] (v.i.comp.) perdre son emploi (m.).
3. بېکاري
[bekārí] (n.f.) chômage (m.); désœuvrement (m.); oisiveté (f.).
4. بېکره
[bekrá] (n.f.) verseau (m.).
5. بېکرټ
[bergéṭ] (n.m.) général (m.) de brigade (f.) (inusité).
6. بېکسه
[bekása] (adj.m./f.) seul; qui n'a pas d'amis (m.pl.).
7. بېکسي
[bekasí] (n.f.) solitude (f.).
8. بېکۍ
[bekǝ́y] (n.f.) épée (f.).