Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ب ب. با بب بت بج بح بخ بد بر بز بس بش بص بط بع بغ بق بل بم بن به بو بى بي بټ بپ بځ بڅ بچ بډ بړ بږ بژ بښ بک بګ بڼ بی بۍ بې
بې بې بېب بېت بېج بېح بېخ بېد بېذ بېر بېز بېس بېش بېع بېغ بېق بېل بېم بېن بېه بېو بېي بېټ بېځ بېچ بېډ بېړ بېږ بېژ بېک بېګ بېی
selected terms: 543

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. بې
[be] (n.f.) nom de la lettre ب. ◊ [be] (pref.) sans; placé devant un nom, forme un adjectif à sens (m.) privatif.
[beābro] (adj.m./f.) 1. malfamé 2. effronté.
3. بې آبرويي
[beābroyí] (n.f.) déshonneur (m.).
4. بې آبه
[beãba] (adj.m./f.) déshonoré.
5. بې آبول
[beābwǝ́l] (v.t.comp.) déshonorer.
6. بې آبي
[beābí] (n.f.) déshonneur (m.).
7. بې آبېدل
[beābedə́l] (v.i.comp.) se déshonorer.
8. بې ابرې
[beabré] (adj.m./f.) infructueux.
9. بې اتفافي
[beetfāqí] (n.f.) désunion (f.); division (f.).
10. بې اتفاقه
[beetefãqa] (adj.m./f.) désuni; divisé.
11. بې اثره
[beasára] (adj.m./f.) inefficace, sans effet (m.); vain.
12. بې احتياطه
[beeḥtyãta] (adj.m./f.) imprudent.
13. بې احتياطي
[beeḥtiātí] (n.f.) imprudence (f.).
14. بې احساسه
[beehsãsa] (adj.m./f.) insensible.
15. بې اختياره
[beextyãra] (adj.m./adv.) sans pouvoir (m.), sans autorité (f.).
16. بې ادبه
[beadába] (adj.m./f.) impoli, indécent.
17. بې ارادې
[beerādé] (adv.) involontairement.
18. بې ارزښته
[bearzӽtǝ] (adj.m./f.) sans valeur (f.).
19. بې ازاره
[beazãra] (adj.m./f.) inoffensif; bénin; anodin.
20. بې اساسه
[beasãsa] (adj.m./f.) sans fondement (m.), non fondé.