Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ر رؤ را رب رت رج رح رخ رد رذ رز رس رش رص رض رط رع رغ رف رق رم رن ره رو ري رټ رپ رځ رڅ رچ رډ رژ رښ رک رګ رڼ ری رې
رغ رغا رغب رغد رغل رغن رغو رغى رغي رغړ رغښ رغی رغۍ رغې
2. رغا
[raǧã] (n.f.) cf. رغاونه. ◊ [raǧá] (n.f.) endurance (f.).
3. رغاندل
[raǧāndǝ́l] (v.i.simple) hurler.
4. رغاو
[raǧãw] (n.m.) cf. رغاونه .
5. رغاونه
[raǧāwǝ́na] (n.f.) genèse (f.); reconstruction (f.).
6. رغاوه
[raǧāwǝ́] (n.m.) produit (m.); création (f.).
7. رغاوڼيز
[raǧawaṇiz] (adj.m.) splendide; beau; embelli.
8. رغبت
[raǧbát] (n.m.) penchant (m.); désir (m.).
9. رغدى
[rəǧday] (adj.m.) malin; astucieux; finaud (fam.).
10. رغلى
[rǧə́láy] (n.m.) four (m.).
11. رغندوي
[raǧandóy] (adj.m.) reconstructif; curatif.
12. رغندى
[rǧə́nday] (n.m.) gorge (f.) (organe (m.)).
13. رغنه
[raǧǝ́na] (n.f.) réparation (f.); convalescence (f.).
14. رغوست
[rǧost] (adj.m.) gris.
15. رغول
[raǧawǝ́na] (n.f.) reconstruire; guérir.
16. رغون
[raǧún] (n.m.) correction (f.); réparation (f.); convalescence (f.); reconstruction (f.).
17. رغونه
[raǧawǝ́na] (n.f.) reconstruction (f.); action (f.) de romрre; fait (m.) de рerdre esрoir (m.).
18. رغى
[rəgáy] (n.m.) réconciliation (f.). ◊ [ragáy] (n.m.) assiette (f.) peu profonde.
19. رغي
[raǧí] (n.m.) recours (m.); moyen (m.); solution (f.).
20. رغياڼه
[raǧyãṇa] (n.f.) oasis (f.).