Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
س سؤ سا سب ست سج سح سخ سد سر سز سس سط سع سغ سف سق سل سم سن سه سو سي سټ سپ سڅ سچ سډ سړ سږ سښ سک سګ سڼ سی سې
سا سا ساا ساب سات ساح ساخ ساد سار ساز ساس ساش ساط ساع ساغ ساق سال سام سان ساه ساو ساي ساټ ساپ ساڅ ساچ ساډ ساړ ساک ساګ سای
[sābéq] (adv.) jadis.
3. سابقه
[sābeqá] (adj.m./f./n.f.) passé (m.); antécédent (m.).
4. سابندونه
[sābandawǝ́na] (n.f.) apnée (f.).
5. سابندي
[sābandí] (n.f.) dyspnée (f.).
6. سابندی
[sābánday] (adj.m.) dyspnéique.
7. سابنی
[sābanáy] (n.m.) maraîcher (m.).
8. سابنۍ
[sābanáy] (n.f.) soufflet (m.).
9. سابه
[sābᶕ] (n.m.pl.) légumes (m.pl.).
10. سابه خرڅوونکی
[sābǝ́xarcawúnkay] (n.m.) maraîcher (m.).
11. سابه والا
[šābǝ́wālã] (n.m.) maraîcher (m.).
12. سابه ور په مالګې کول
[sābǝ́warрémãlgekawǝ́l] (v.t.comp.) punir sévèrement.
13. سابه پلورونکی
[sābǝрlorúnkay] (n.m.) maraîcher (m.).
14. سابوتاژ
[sābotãž] (n.m.) destruction (f.); désorganisation (f.).
15. سابون
[sābún] (n.m.) savon (m.).