Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
س سؤ سا سب ست سج سح سخ سد سر سز سس سط سع سغ سف سق سل سم سن سه سو سي سټ سپ سڅ سچ سډ سړ سږ سښ سک سګ سڼ سی سې
سا سا ساا ساب سات ساح ساخ ساد سار ساز ساس ساش ساط ساع ساغ ساق سال سام سان ساه ساو ساي ساټ ساپ ساڅ ساچ ساډ ساړ ساک ساګ سای
selected terms: 230

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. سا
[sā] (n.f.) 1. souffle (m.); haleine (f.); respiration (f.) 2. âme (f.).
[sāaxǝstǝ́l] (v.t.simple) 1. respirer 2. se reposer.
3. سا اخستنه
[sāaxǝstǝ́na] (n.f.) respiration (f.).
4. سا ايستنه
[sāistǝ́na] (n.f.) expiration (f.).
5. سا را ښکنه
[sārāӽkǝ́na] (n.f.) aspiration (f.).
6. سا سول
[sāswǝ́l] (v.t.simple) s'essouffler.
7. سا ډوبی
[sāḍúbay] (n.f.) tristesse (f.); affliction (f.).
8. ساايستل
[sāistᶕl] (v.t.simple) inspirer.
9. سااچول
[sāačawǝ́l] (v.t.comр.) panteler; haleter.
10. ساباڼه
[sābãṇa] (n.f.) cf. سبڼه.
11. سابق
[sābéq] (adv.) jadis.
12. سابقه
[sābeqá] (adj.m./f./n.f.) passé (m.); antécédent (m.).
13. سابندونه
[sābandawǝ́na] (n.f.) apnée (f.).
14. سابندي
[sābandí] (n.f.) dyspnée (f.).
15. سابندی
[sābánday] (adj.m.) dyspnéique.
16. سابنی
[sābanáy] (n.m.) maraîcher (m.).
17. سابنۍ
[sābanáy] (n.f.) soufflet (m.).
18. سابه
[sābᶕ] (n.m.pl.) légumes (m.pl.).
19. سابه خرڅوونکی
[sābǝ́xarcawúnkay] (n.m.) maraîcher (m.).
20. سابه والا
[šābǝ́wālã] (n.m.) maraîcher (m.).