Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
س سؤ سا سب ست سج سح سخ سد سر سز سس سط سع سغ سف سق سل سم سن سه سو سي سټ سپ سڅ سچ سډ سړ سږ سښ سک سګ سڼ سی سې
سن سنا سنب سنت سنج سند سنس سنن سنه سنو سني سنځ سنډ سنک سنګ سنۍ سنې
2. سنا
[senã] (n.f.) Sénat (m.). ◊ [sanã] (n.f.) séné (m.).
3. سناتور
[sanātór] (n.m.) sénateur (m.).
4. سناتوريم
[sanātoryám] (n.m.) sanatorium (m.).
5. سناري
[sanārí] (adj.m./f.) plaqué or (m.).
6. سناريو
[senaryó] (n.f.) scénario (m.).
7. سناری
[sanāráy] (n.m.) orfèvre (m.).
8. سنبال
[sanbãl] (adj.m.) muni; équipé.
9. سنبالول
[sanbālawǝ́l] (v.t.comр.) cf. سمبالول.
10. سنبل
[somból] (n.m.pl.) jacinthe (f.); hyacinthe (f.).
11. سنبله
[sombolá] (n.f.) sixième mois (m.) de l'année (f.) solaire; Vierge (f.).
12. سنت
[sonát] (n.m.) sunna (f.); tradition (f.). ◊ [sonát] (adj.n.m.) circoncis; circoncision (f.).
13. سنتره
[santará] (n.f.) mandarine (f.).
14. سنتور
[santúr] (n.m.) santour (m.).
15. سنتول
[sonatawᶕl] (v.t.comp.) circoncire.
16. سنتونه
[sonatawǝ́na] (n.f.) action (f.) de circoncire.
17. سنتي
[sonatí] (n.f.) cérémonie (f.) de circoncision (f.).
18. سنتېز
[santéz] (n.m.) synthèse (f.).
19. سنج
[senǰ] (n.m.) parapet (m.).
20. سنجاب
[sanǰãb] (n.m.) écureuil (m.).