Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ش ش شا شب شت شج شح شخ شد شر شس شش شص شط شع شغ شف شق شل شم شن شه شو شى شي شټ شپ شڅ شډ شړ شک شګ شڼ شی شې
شا شا شاب شات شاج شاخ شاد شار شاز شاش شاط شاع شاغ شاف شاق شال شام شان شاه شاو شاي شاټ شاپ شاځ شاډ شاړ شاژ شاک شاګ
[šātanáy] (adj.m.) dorsal; postérieur.
3. شاته
[šãta] (adv./prép.) en arrière; derrière.
4. شاته اچونه
[šātaačawǝ́na] (n.f.) retard (m.); sursis (m.); ajournement (m.).
5. شاته ستنېدل
[šātastanedǝ́l] (v.i.comр.) reculer.
6. شاته کول
[šātakawə́l] (v.t.simple) reporter; différer.
7. شاته کېدل
[šātakedǝ́l] (v.i.comp.) reculer.
8. شاتوت
[šātút] (n.m.pl.) mûre (f.) noire.
9. شاتوری
[šātóray] (n.m.) animal (m.) non-sellé.
10. شاتورۍ
[šātorǝ́y] (n.f.) accusation (f.); dénigrement (m.); calomnie (f.).
11. شاتګ
[šātág] (n.m.) rétrogradation (f.); réaction (f.); recul (m.).
12. شاتګپال
[šātagpā́l] (adj.m.) réactionnaire.
13. شاتیر(د)
[dešātír] (n.m.) rachis (m.).