Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ش ش شا شب شت شج شح شخ شد شر شس شش شص شط شع شغ شف شق شل شم شن شه شو شى شي شټ شپ شڅ شډ شړ شک شګ شڼ شی شې
شا شا شاب شات شاج شاخ شاد شار شاز شاش شاط شاع شاغ شاف شاق شال شام شان شاه شاو شاي شاټ شاپ شاځ شاډ شاړ شاژ شاک شاګ
[šārtí] (n.f.) court circuit (m.).
3. شارو
[šāró] (n.f.) merle (m.).
4. شاريزی
[šārézay] (n.m.) rempart (m.).
5. شارژدافېر
[šārždāfér] (n.m.) chargé (m.) d'affaires (f.pl.).
6. شارګ
[ӽārág] (n.m.) carotide (f.).
7. شارګر
[šārgár] (n.m.) chanteur (m.); poète (m.).
8. شارۍ
[šārǝ́y] (n.f.pl.) improvisation (f.).