Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ش ش شا شب شت شج شح شخ شد شر شس شش شص شط شع شغ شف شق شل شم شن شه شو شى شي شټ شپ شڅ شډ شړ شک شګ شڼ شی شې
شا شا شاب شات شاج شاخ شاد شار شاز شاش شاط شاع شاغ شاف شاق شال شام شان شاه شاو شاي شاټ شاپ شاځ شاډ شاړ شاژ شاک شاګ
[šānawšawkát] (n.m.) splendeur (f.).
3. شانتاژ
[šāntãž] (n.m.) chantage (m.).
4. شانته
[šãnta] (conj.) comme.
5. شانتې
[šānte] (conj.) comme cf.شانته.
6. شانداره
[šāndãra] (adj.m./f.) splendide; prestigieux.
7. شانس
[šāns] (n.m.) chance (f.).
8. شانټۍ
[šānṭᶕy] (n.f.) digue (f.).
9. شانډوله
[šāḍóla] (n.f.) saute-mouton (m.).
10. شانډۍ
[šānḍǝ́y] (n.f.) digue (f.) faite en branches (f.pl.) d'arbres (m.pl.).
11. شانګوړی
[š́ngóṛay] (adj.m.) convexe; bombé.
12. شانې
[šāné] (adv.) cf. شانته.