Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ش ش شا شب شت شج شح شخ شد شر شس شش شص شط شع شغ شف شق شل شم شن شه شو شى شي شټ شپ شڅ شډ شړ شک شګ شڼ شی شې
شا شا شاب شات شاج شاخ شاد شار شاز شاش شاط شاع شاغ شاف شاق شال شام شان شاه شاو شاي شاټ شاپ شاځ شاډ شاړ شاژ شاک شاګ
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. شاړ
[šāṛ] (adj.m.) en jachère (f.); en friche (f.); stérile (sol) (m.) ; aride; non cultivé.
[šāṛtób] (n.m.) aridité (f.); stérilité (f.) (sol (m.)
3. شاړتيا
[šāṛtyã] (n.f.) aridité (f.); état (m.) d'être non cultivable.
4. شاړشيړ
[šāṛšéṛ] (adj.m.) répugnant; dégoûtant; abominable; méprisable.
5. شاړه
[šãṛa] (n.f.) terrain (m.) vague / en friche (f.); jachère (f.).
6. شاړه زمکه
[šāṛazmǝ́ka] (n.f.) terrain (m.) en friche (f.).
7. شاړوالی
[šāṛwãlay] (n.m.) aridité (f.); état (m.) d'être non cultivable.
8. شاړول
[šāṛawᶕl] (v.t.comp.) rendre non productif; rendre stérile.
9. شاړي
[šāṛi] (n.m.) nom (m.) d'une tribu afghane.
10. شاړې واړې
[šāṛǝwãṛe] (adj.m.) oisif; fainéant.
11. شاړېدل
[šāṛedᶕl] (v.i.comp.) devenir aride.