Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ش ش شا شب شت شج شح شخ شد شر شس شش شص شط شع شغ شف شق شل شم شن شه شو شى شي شټ شپ شڅ شډ شړ شک شګ شڼ شی شې
شا شا شاب شات شاج شاخ شاد شار شاز شاش شاط شاع شاغ شاف شاق شال شام شان شاه شاو شاي شاټ شاپ شاځ شاډ شاړ شاژ شاک شاګ
[šāṛawǝ́l] (v.t.simple) tourner le dos.
3. شا ته اچول
[šãtaačawǝ́l] (v.t.simple) retarder; différer; ajourner.
4. شا ته بوول
[šãtabowǝ́l] (v.t.comp.) rétrograder; reculer.
5. شا ته تلل
[šãtatlǝ́l] (v.i.comp.) reculer.
6. شا ته تمبول
[šãtatambawǝ́l] (v.t.simple) refouler.
7. شا ته راتګ
[šãtarātág] (n.m.) régression (f.).
8. شا ته پاتې
[šātaрā́te] (adj.m./f.) arriéré.
9. شا ته پورې وهل
[šãtaрórewahǝ́l] (v.t.comp.) reculer.
10. شا وخوا
[šāoxwã] (n.f.) alentours (m.pl.); environs (m.pl.).
11. شا وژنه
[šawažǝ́na] (n.f.) régicide (m.).
12. شا وژونکی
[šahwažúnkay] (adj./n.m.) régicide (m.).
13. شا په شا
[šapǝša] (adv.) dos (m.) à dos (m.).
14. شا کول
[šākawə́l] (v.t.comp.) tourner le dos.