Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ش ش شا شب شت شج شح شخ شد شر شس شش شص شط شع شغ شف شق شل شم شن شه شو شى شي شټ شپ شڅ شډ شړ شک شګ شڼ شی شې
شتا شتر شتم شته شتو شتی
selected terms: 18

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. شتا
[šatã] (adj.m.) querelle (f.); bagarre (f.). ◊ [šatā́] (adj.m./f.) impudent; méchant; malin.
[šetãb] (n.m.) hâte (f.).
3. شتامبۍ
[štāmbǝ́y] (n.f.) mortier (m.) (ustensile (m.)).
4. شتاوه
[šatãwa] (n.f.) prostituée (f.).
5. شترمرغ
[šotormórǧ] (n.m.) autruche (f.).
6. شترنج
[šatránǰ] (n.m.) cf. سترنج.
7. شترنګ
[štreng] (n.m.) volant (m.).
8. شترکه
[šotoráka] (n.f.) source (f.) d'eau (f.).
9. شتمن
[štamán] (adj./n.m.) riche (m./f.); prospère.
10. شتمنتوب
[štəmantób] (m.) richesse (f.).
11. شتمني
[štamaní] (n.f.) richesse (f.).
12. شته
[štә] (n.m.pl.) richesse (f.); biens (m.pl.).
13. شته والی
[štawãlay] (n.m.) existence (f.); réalité (f.).
14. شته کړنه
[štakṛána] (n.f.) création (f.).
15. شتوالی
[štawālay] (n.m.) existence (f.).
16. شتومی
[štúmay] (n.m.) pilon (m.) (de mortier (m.)).
17. شتون
[štun] (n.m.) existence (f.); présence (f.).
18. شتی
[šatáy] (adj.m.) querelleur; bagarreur.