Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ش ش شا شب شت شج شح شخ شد شر شس شش شص شط شع شغ شف شق شل شم شن شه شو شى شي شټ شپ شڅ شډ شړ شک شګ شڼ شی شې
شنا شنب شنج شنخ شند شنل شنن شنه شنو شنټ شنځ شنډ شنک شنګ شنې
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. شنډ
[šanḍ] (adj.m.) non productif; stérile. ◊ [šonḍ] (n.m.) gingembre (m.).
[šanḍtób] (n.m.) stérilité (f.).
3. شنډه
[šǝ́nḍā] (n.f.) lèvre (f.) cf. شونډه . ◊ [šәnḍá] (adj.f.) stérile; neutralisée.
4. شنډه ښځه
[sánḍaӽǝ́ja] (n.f.) femme (f.) stérile.
5. شنډوالی
[šanḍwā̄lay] (n.m.) stérilité (f.).
6. شنډول
[šanḍawᶕl] (v.t.comp.) neutraliser; rendre stérile.
7. شنډونه
[šanḍawǝ́na] (n.f.) stérilisation (f.); neutralisation (f.).
8. شنډکيز چرګ
[šǝnḍkízčərg] (n.m.) dindon (m.).
9. شنډېدل
[šanḍedᶕl] (v.i.comp.) devenir stérile; se neutraliser.
10. شنډېدنه
[šanḍedǝ́na] (n.f.) stérilisation (f.); neutralisation (f.).