Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ش ش شا شب شت شج شح شخ شد شر شس شش شص شط شع شغ شف شق شل شم شن شه شو شى شي شټ شپ شڅ شډ شړ شک شګ شڼ شی شې
شنا شنب شنج شنخ شند شنل شنن شنه شنو شنټ شنځ شنډ شنک شنګ شنې
[šnãxta] (n.f.) épitaphe (f.); pierre (f.) tombale cf. شنخته. ◊ [šnāxtá] (adj.m./f.) familier, ami.
3. شناختي پاس
[šnãxtiрãs] (n.m.) carte (f.) d'identité (f.).
4. شناخڅه
[šnãxca] (n.f.) sansonnet (m.).
5. شناز
[šanā́z] (n.m.) bouée (f.).
6. شناورګی
[šnāwárgay] (adj.m.) poivre (m.) et sel (m.).
7. شناوۍ
[šnāwǝ́y] (n.f.рl.) babeurre (m.) dilué.
8. شنبه
[šanbá] (n.f.) samedi (m.).
9. شنبې
[šanbé] (n.f.) samedi (m.).
10. شنجه
[šǝnǰa] (n.f.) furoncle (m.).
11. شنجکۍ
[šanǧakǝ́y] (n.f.) furoncle (m.).
12. شنخته
[šnáxta] (n.f.) épitaphe (f.); pierre (f.) tombale.
13. شند
[šand] (n.m.) faucon (m.).
14. شندل
[šandǝ́l] (v.t.) disperser; éparpiller; répandre.
15. شنده
[šánda] (n.f.) 1. excitation (f.); enthousiasme (m.) 2. sarcasme (m.).
16. شندي
[šandí] (adj.m./f.) 1. excité 2. prodigue.
17. شندي ګل
[šǝndigwǝ́l] (n.m.) tulipe (f.).
18. شندی
[šǝndáy] (n.m.) tulipe (f.).
19. شنل
[šanᶕl] (v.t.simple) 1. disperser; éparpiller 2. analyser.
20. شنلی
[šǝnaláy] (n.m.) plante (f.) verte.