Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ش ش شا شب شت شج شح شخ شد شر شس شش شص شط شع شغ شف شق شل شم شن شه شو شى شي شټ شپ شڅ شډ شړ شک شګ شڼ شی شې
شها شهب شهد شهر شهز شهس شهل شهن شهو شهي شهک شهۍ
[šahãb] (n.m.) étoile (f.) filante; météorite (f.).
3. شهاب ثاقب
[šahābesāqéb] (n.m.) météore (m.).
4. شهادت
[šahādát] (n.m.) témoignage (m.). ◊ [šahādát] (n.m.) martyre (m.).
5. شهادت ور کول
[šahādátwarkawǝ́l] (v.t.simple) témoigner.
6. شهادت ورکونه
[šahādátwarkawǝ́na] (n.f.) témoignage (m.).
7. شهادتنامه
[šahādatnāmá] (n.f.) diplôme (m.).
8. شهامت
[šahāmát] (n.m.) bravoure (f.); vaillance (f.).
9. شهباز
[šahbāz] (n.m.) plectre (m.), médiator (m.). ◊ [šahbãz] (n.m.) espèce (f.) de faucon (m.).
10. شهد
[šahd] (n.m.) miel (m.).
11. شهدا
[šohadā] (n.m.pl.) martyres (m./f.pl.).
12. شهرت
[šohrát] (n.m.) réputation (f.); renommée (f.).
13. شهرسازي
[šahrsāzí] (n.f.) urbanisme (m.).
14. شهري
[šahrí] (adj.m./f.) urbain; citadin.
15. شهريار
[šahreyār] (n.m.) roi (m.); souverain (m.), monarque (m.).
16. شهرګ
[šahrág] (n.m.) carotide (f.).
17. شهزاده
[šahzādá] (n.m.) prince (m.).
18. شهزادګۍ
[šahzādgᶕy] (n.f.) princesse (f.).
19. شهزادۍ
[šahzādǝ́y] (n.f.) princesse (f.).
20. شهسوار
[šahsawãr] (n.m.) cavalier (m.); chevalier (m.).