Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ش ش شا شب شت شج شح شخ شد شر شس شش شص شط شع شغ شف شق شل شم شن شه شو شى شي شټ شپ شڅ شډ شړ شک شګ شڼ شی شې
شو شوا شوب شوت شوخ شود شور شوش شوغ شوق شول شوم شون شوه شوو شوټ شوپ شوډ شوړ شوک شوګ
[šopǝšó] (adj.m./f.) éparpillé.
3. شواخون
[šawāxún] (n.m.) tristesse (f.); chagrin (m.); affliction (f.).
4. شوار
[šwãr] (adj.m.) large; étalé; écarté.
5. شواروز
[šawāróz] (n.m.) un jour et une nuit.
6. شوارول
[šwārawə́l] (v.t.comp.) élargir; étaler.
7. شوارېدل
[šwāredǝ́l] (v.i.comp.) s'élargir; s'étaler.
8. شوال
[šawãl] (n.m.) dixième mois (m.) de l'année (f.) lunaire.
9. شوانه
[šawāná] (n.f.) fontanelle (f.).
10. شوانه روز
[šawānaróz] (n.m.) cf. شواروز.
11. شواهد
[šawāhéd] (n.m.pl.) preuves (f.pl.).
12. شواړ
[šwāṛ] (adj.m./f.) 1. désordonné; mal rangé 2. grossièrement moulu.
13. شواړه
[šwāṛá] (n.f.) 1. terrain (m.) en friche (f.) 2. femme (f.) fainéante.
14. شواړې شواړې
[šwãṛešwãṛe] (adj.m./f.) en lambeaux (m.рl.).
15. شوبله
[šóbla] (n.f.) 1. char (m.), tank (m.) 2. mille-pattes (m.).
16. شوبلکه
[šobláka] (n.f.) myriapode (m.); mille-pattes (m.).
17. شوبين
[šawbín] (adj.m.) phosphorescent.
18. شوبيني
[šawbiní] (n.f.) phosphorescence (f.).
19. شوبۍ
[šobǝ́y] (n.f.) œillet (m.); giroflée (f.).
20. شوتالو
[šawtālú] (n.m.) pêche cf. شفتالو.