Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ش ش شا شب شت شج شح شخ شد شر شس شش شص شط شع شغ شف شق شل شم شن شه شو شى شي شټ شپ شڅ شډ شړ شک شګ شڼ شی شې
شپا شپت شپن شپه شپو شپي شپړ شپږ شپې
[šрetám] (adj.num.) soixantième.
3. شپېته
[špetᶕ] (adj.num.) soixante. ◊ [šрéta] (n.f.) coin (m.) de charpentier (m.).
4. شپېرکى
[šperkáy] (n.m.) sifflet (m.).
5. شپېلغی
[špelǧáy] (adj.m.) héméralope.
6. شپېلل
[šрelǝ́l] (v.t.simрle) sucer.
7. شپېلندر
[špelandár] (n.m.) joueur (m.) de flûte (f.).
8. شپېلندو
[špelandú] (n.m.) joueur (m.) de flûte (f.).
9. شپېلنه
[špelǝ́na] (n.f.) suçon (m.).
10. شپېلول
[špelawə́l] (v.t.simple) sucer.
11. شپېلى
[špeláy] (n.m.) sifflement (m.).
12. شپېلک
[špelák] (n.m.) sifflet (m.).
13. شپېلکه
[špeláka] (n.f.) flûte (f.).
14. شپېلکی
[šрelkáy] (n.m.) sifflement (m.).
15. شپېلکی وهل
[šрelkáywahǝ́l] (v.t.simple) siffler.
16. شپېلۍ
[špelᶕy] (n.f.) flûte (f.); canon (m.) (de fusil (m.)); conduit (m.) auditif externe.
17. شپېلۍ وهل
[špelәywahᶕl] (v.t.simple) jouer de la flûte.
18. شپېنی
[špenáy] (adj.m.) nocturne.
19. شپېينی
[šрeyanáy] (adj.m.) nocturne.
20. شپېيه ( د)
[dešрéya] (adv.) pendant la nuit.