Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ش ش شا شب شت شج شح شخ شد شر شس شش شص شط شع شغ شف شق شل شم شن شه شو شى شي شټ شپ شڅ شډ شړ شک شګ شڼ شی شې
شپا شپت شپن شپه شپو شپي شپړ شپږ شپې
[špāṛás] (adj.num.) seize.
3. شپته
[šрáta] (n.f.) coin (m.) de charрentier (m.).
4. شپنه
[španá] (n.f.) bergère (f.) cf. شپون.
5. شپني
[špani] (n.f.) fonction (f.) / métier (m.) de berger (m.).
6. شپه
[šрa] (n.f.) nuit (f.). ◊ [špa] (n.m.) berger (m.).
7. شپه روڼي
[šparuṇí] (n.f.) nuit (f.) blanche; insomnie (f.).
8. شپه کاري
[špakārí] (n.f.) travail (m.) de nuit (f.).
9. شپول
[špol] (n.m.) 1. auréole (f.), halo (m.) 2. étable (f.).
10. شپون
[šp(o,u)n] (n.m.) berger (m.).
11. شپونتوب
[špontób] (n.m.) métier (m.) de berger (m.) / de pâtre (m.).
12. شپونکی
[šponkáy] (n.m.) berger (m.); pâtre (m.); pasteur (m.).
13. شپوټک
[ӽрoṭák] (adj.m.) bas; abject; mesquin.
14. شپویه
[šрóya] (n.f.) préemption (f.).
15. شپيانه
[šрyãna] (n.f.) 1. honte (f.) 2. reproche (m.).
16. شپيته
[špíta] (n.f.) cale (f.); coin (m.).
17. شپيشتې
[špíšte] (n.m.) luzerne (f.).
18. شپړ
[špaṛ] (adj./n.m.) qui a six doigts (m.pl.) ou six orteils (m.pl.).
19. شپږ
[šрaẓ] (adj.num.) six.
20. شپږ څنډی
[špaẓcǝ́nḍay] (adj./n.m.) hexagonal; hexagone (m.).