Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ص صا صب صح صخ صد صر صز صع صغ صف صل صم صن صه صو صي صک
صنا صند صنع صنف صنم صنو
[sanā'atí] (adj.m./f.) industriel.
3. صنايع
[sanāyé'] (n.m.pl.) industries (f.pl.).
4. صندق
[sandǝ́q] (n.m.) 1. coffre (m.); malle (f.) 2. fonds (m.).
5. صندل
[sandál] (n.m.) santal (m.).
6. صندلي
[sandalí] (n.f.) cf. سندلۍ.
7. صندوق
[sandúq] (n.m.) 1. caisse (f.); malle (f.); coffre (m.) 2. fonds (m.) (argent (m.)).
8. صندوقچه
[sanduqčá] (n.f.) coffret (m.).
9. صنعا
[san'ā] (n.f.) Sanaa (capitale (f.) du Yémen).
10. صنعت
[san'át] (n.m.) art (m.); industrie (f.); métier (m.); artisanat (m.).
11. صنعت کار
[san'atkār] (n.m.) artisan (m.).
12. صنعتي
[san'atí] (adj.m./f.) industriel.
13. صنعتګر
[san'atgár] (n.m.) artisan (m.).
14. صنف
[senf] (n.m.) 1. classe (f.) 2. salle (f.) de classe (f.) 3. corporation (f.).
15. صنف صنف کونه
[senfsenfkawǝ́na] (n.f.) classification (f.); classement (m.).
16. صنفمشر
[senfmǝ́šǝr] (n.m.) premier (m.) de la classe.
17. صنفي
[senfí] (adj.m./f.) catégoriel.
18. صنم
[sanám] (n.m.) idole (f.).
19. صنمه
[sanáma] (n.f.) idole (f.); aimée (f.).
20. صنوبر
[sanobár] (n.m.) sapin (m.).