Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
غ غا غب غج غد غذ غر غز غس غش غص غض غف غل غم غن غه غو غى غي غټ غپ غځ غڅ غچ غړ غږ غژ غښ غک غڼ غی غې
غبا غبر غبن غبي
[ǧbárgṭak] (n.m.) double clic (m.).
3. غبرګغږيز
[ǧbárgǧaẓíz] (n.m.) diphtongue (f.).
4. غبرګلون
[ǧbarglún] (n.m.) cf. غبرګون.
5. غبرګوالی
[ǧbargwãlay] (n.m.) doublage (m.); jumelage (m.).
6. غبرګول
[ǧbargawᶕl] (v.t.comp.) doubler; jumeler.
7. غبرګولى
[ǧbargólay] (n.m.) troisième mois (m.) de l'année (f.) solaire; Gémeaux (m.).
8. غبرګون
[ǧbargún] (n.m.) doublage (m.); jumelage (m.). ◊ [ǧbargún] (n.m.) réaction (f.).
9. غبرګون ښودل
[ǧǧāṛgúnӽowdǝ́l] (v.t.simple) réagir.
10. غبرګونه
[ǧbargawǝ́na] (n.f.) doublage (m.); jumelage (m.).
11. غبرګوني
[ǧbargǔní] (adj.m.рl.) jumeaux.
12. غبرګژوندی
[ǧbargẑwǝ́day] (n.m.) amphibien (m.).
13. غبرګېدل
[ǧbargedə́l] (v.i.comp.) se doubler.
14. غبرګېدنه
[ǧbargedǝ́na] (n.f.) doublage (m.); jumelage (m.).
15. غبرګېدنګ
[ǧbargedáng] (n.m.) doublage (m.); jumelage (m.).
16. غبرګېده
[ǧbargedǝ́na] (n.m.) doublage (m.); jumelage (m.).