Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
غ غا غب غج غد غذ غر غز غس غش غص غض غف غل غم غن غه غو غى غي غټ غپ غځ غڅ غچ غړ غږ غژ غښ غک غڼ غی غې
غل غل غلا غلب غلج غلز غلش غلط غلظ غلغ غلم غله غلو غلى غلي غلچ غلګ غلی غلې
[ǧalǧadó] (n.m.) bande (f.) de voleurs (m.рl.).
3. غل غدوي
[ǧalǧadoy] (n.m.) cf. غل غدو.
4. غل غوبل
[ǧálǧobál] (n.m.) désordre (m.); confusion (f.).
5. غل ښکاري
[ǧálӽkārí] (n.m.) braconnier (m.).
6. غلا
[ǧlā] (n.f.) vol (m.).
7. غلاف
[ǧelãf] (n.m.) couverture (f.); gaine (f.); fourreau (m.), étui (m.).
8. غلام
[ǧolām] (n.m.) esclave (m./f.); valet (m.).
9. غلامي
[ǧolāmí] (n.f.) esclavage (m.).
10. غلانځه
[ǧǝlānza] (n.f.) sein (m.); mamelle (f.).
11. غلانځور
[ǧǝlānjawár] (adj./n.m.) mammifère (m.).
12. غلاوزه
[ǧlāwáza] (n.f.) abeille (f.).
13. غلاکول
[ǧlākawᶕl] (v.t.simple) voler.
14. غلبله
[ǧalbalá] (n.f.) cri (m.); lamentation (f.); clameur (f.).
15. غلبلې کول
[ǧalbalekawǝ́l] (v.t.simple) hurler, se lamenter.
16. غلبه
[ǧalabá] (n.f.) victoire (f.); domination (f.); supériorité (f.).
17. غلبېل
[ǧalbél] (n.m.) tamis (m.); crible (m.).
18. غلبېل غلبېل
[ǧalbélǧalbél] (adj.m./f.) criblé.
19. غلبېلوالا
[ǧalbelwālã] (n.m.) vendeur (m.) de tamis (m.pl.).
20. غلبېلول
[ǧalbelawᶕl] (v.t.comp.) tamiser.