Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
غ غا غب غج غد غذ غر غز غس غش غص غض غف غل غم غن غه غو غى غي غټ غپ غځ غڅ غچ غړ غږ غژ غښ غک غڼ غی غې
غو غوا غوب غوج غور غوز غوس غوش غوغ غول غوم غون غوو غوي غوټ غوپ غوځ غوڅ غوچ غوړ غوږ غوژ غوښ غوڼ غوې
[ǧwābíža] (n.f.) escargot (m.); colimaçon (m.).
3. غوابيژی
[ǧwābížay] (n.m.) limaçon (m.); escargot (m.).
4. غواص
[ǧawās] (adj./n.m.) nageur (m.).
5. غوايلمې
[ǧwāylǝ́mye] (n.f.) orgelet (m.); chlazion (m.).
6. غوايمه
[ǧwāymǝ́] (n.f.) génisse (f.) en période (f.) de chaleur (f.).
7. غوايي
[ǧwāyí] (n.m.) cf. غویی.
8. غوايي والا
[ǧwāyiwālã] (n.m.) bouvier (m.).
9. غوايي ژبه
[ǧwāyižə́ba] (n.f.) picris (m.).
10. غوايی توب
[ǧwāyitób] (n.m.) vacherie (f.); idiotie (f.).
11. غواړ ~
[ǧwāṛ ~] (rad.prés.) radical présent de غوښتل.
12. غواښکی
[ǧwāӽkay] (n.m.) chas (m.).
13. غواګۍ
[ǧwāgǝ́y] (n.f.) 1. petite vache (f.) 2. limaçon (m.); escargot (m.).
14. غوایمنډ
[gwāymánḍ] (n.m.) course (f.) de bovins (m.pl.).