Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
غ غا غب غج غد غذ غر غز غس غش غص غض غف غل غم غن غه غو غى غي غټ غپ غځ غڅ غچ غړ غږ غژ غښ غک غڼ غی غې
غو غوا غوب غوج غور غوز غوس غوش غوغ غول غوم غون غوو غوي غوټ غوپ غوځ غوڅ غوچ غوړ غوږ غوژ غوښ غوڼ غوې
selected terms: 60

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. غور
[ǧawr] (n.m.) délibération (f.); réflexion (f.). ◊ [ǧor] (n.m.) Ghor (nom (m.) d'une province d'Afghanistan).
[ǧwǝ́rnikǝ́] (n.m.) arrière-grand-père (m.), bisaïeul (m.).
3. غور ځنګ کول
[ǧwǝrjángkawǝ́l] (v.t.simрle) bondir; attaquer.
4. غور کول
[ǧawrkawǝ́l] (v.t.simрle) réfléchir; méditer.
5. غورازه
[ǧorāzá] (adj.m./f.) usé.
6. غورانګه
[ǧorãnga] (n.f.) flamme (f.).
7. غوراوی
[ǧwǝrāwáy] (n.m.) faveur (f.); approbation (f.); préférence (f.).
8. غوراينه
[ǧwǝ́rāyǝ́na] (n.f.) sélection (f.); tri (m.).
9. غوراډاپي
[ǧ̄wǝrāḍāpí] (n.f.) vantardise (f.).
10. غوربند
[ǧorbánd] (n.m.) région (f.) montagneuse.
11. غوربېل
[ǧwǝrbél] (n.m.) clameur (f.); tapage (m.).
12. غوربېړ
[ǧwǝrbéṛ] (n.m.) foule (f.); ruée (f.).
13. غورزنګ
[ǧwәrzáng] (n.m.) 1. bond (m.); sursaut (m.) 2. mouvement (m.) cf. غورځنګ.
14. غورسول
[ǧwarsawə́l] (v.t.comp.) épaissir; consolider.
15. غورسېدل
[ǧwarsedǝ́l] (v.i.simple) s'épaissir; se consolider.
16. غورسېدنه
[ǧwarsedǝ́na] (n.f.) épaississement (m.); consolidation (f.).
17. غورغوشت
[ǧorǧušt] (n.m.) divertissement (m.).
18. غورغوښتی
[ǧorǧuӽtay] (n.m.) amande (f.) sauvage.
19. غورغۍ
[ǧorǧǝy] (n.f.) chaînon (m.); maillon (m.).
20. غورله انا
[ǧwǝ́raanã] (n.f.) arrière-grand-mère (f.).