Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
غ غا غب غج غد غذ غر غز غس غش غص غض غف غل غم غن غه غو غى غي غټ غپ غځ غڅ غچ غړ غږ غژ غښ غک غڼ غی غې
غو غوا غوب غوج غور غوز غوس غوش غوغ غول غوم غون غوو غوي غوټ غوپ غوځ غوڅ غوچ غوړ غوږ غوژ غوښ غوڼ غوې
[ǧwǝzārál] (v.t.comp.) 1. jeter; lancer 2. faire tomber; renverser.
3. غوزارول
[ǧwәzārawᶕl] (v.t.comp.) 1. jeter; lancer 2. faire tomber; renverser.
4. غوزارونه
[ǧwǝzārawǝ́na] (n.f.) lancement (m.).
5. غوزارېدل
[ǧwәzāredᶕl] (v.i.comp.) tomber; chuter.
6. غوزارېدنه
[ǧwǝzāredǝ́na] (n.f.) chute (f.); élision (f.).
7. غوزايي
[ǧwǝzāyí] (n.m.) scarabée (m.).
8. غوزاړى
[ǧozãṛay] (n.m.) espèce (f.) de scarabée (m.).
9. غوزاڼه
[ǧózãṇa] (n.f.) hanneton (m.).
10. غوزاڼی
[ǧwǝzãṇay] (n.m.) cf. غوزاړی.
11. غوززی
[ǧūzázay] (n.m.) puce (f.).
12. غوزه
[ǧozá] (n.f.) 1. bourgeon (m.) 2. cocon (m.).
13. غوزه کرکى
[ǧuzakə́rkay] (n.m.) bouse (f.).
14. غوزي
[ǧuzí] (n.f.) giclée (f.).
15. غوزی
[ǧwǝzáy] (n.m.) lutte (f.) (sрort (m.)). ◊ [ǧozáy] (n.m.) meule (f.).