Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
غ غا غب غج غد غذ غر غز غس غش غص غض غف غل غم غن غه غو غى غي غټ غپ غځ غڅ غچ غړ غږ غژ غښ غک غڼ غی غې
غو غوا غوب غوج غور غوز غوس غوش غوغ غول غوم غون غوو غوي غوټ غوپ غوځ غوڅ غوچ غوړ غوږ غوژ غوښ غوڼ غوې
selected terms: 23

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. غول
[ǧwᶕl] (n.m.pl.) merde (f.), selles (f.pl.); matières (f.pl.) fécales; excréments (m.pl.). ◊ [ǧul] (adj.m.) stupide, idiot.
[ǧwᶕlxwaṛᶕl] (v.t.simple) agir ou parler d'une manière exécrable.
3. غول کول
[ǧwǝlkawǝ́l] (v.t.comp.) chier, déféquer.
4. غولانځه
[ǧwәlãnja] (n.f.) pis (m.); mamelle (f.).
5. غولانځه لرونکې
[ǧwǝlãnjalarúnki] (adj.f.) mammifère (m.).
6. غولبنګۍ
[ǧwalbangǝ́y] (n.f.) cabinet (m.) de toilettes (f.pl.).
7. غولبه
[ǧolbá] (n.f.) charrue (f.) cf. قلبه.
8. غولمرګ
[ǧūlmárg] (n.m.) suppuration (f.).
9. غولن
[ǧwǝlán] (n.m.) chieur (m.), celui qui défèque.
10. غولنه
[ǧwelǝ́na] (n.f.) orgelet (m.).
11. غولنګ
[ǧwǝláng] (n.m.) pli (m.) inguinal, aine (f.).
12. غولنګۍ
[gwǝlangǝ́y] (n.f.) orgelet (m.).
13. غولول
[ǧwәlawᶕl] (v.t.simple) tromper; escroquer; duper.
14. غولونه
[ǧwelawǝ́na] (n.f.) tromperie (f.); escroquerie (f.); tricherie (f.).
15. غولونګ
[ǧwǝlawáng] (n.m.) tromperie (f.); escroquerie (f.); tricherie (f.).
16. غولونې
[ǧwǝlúne] (n.f.) chalazion (m.).
17. غولوونکی
[ǧolawǔnkay] (n.m.) escroc (m.); dupeur (m.).
18. غولى
[ǧólay] (n.m.) cour (f.); plancher (m.).
19. غولينځ
[ǧwәlyánj] (n.f.) pis (m.); mamelle (f.) cf. غولانځه.
20. غولک
[ǧolák] (n.m.) coffre-fort (m.).