Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
غ غا غب غج غد غذ غر غز غس غش غص غض غف غل غم غن غه غو غى غي غټ غپ غځ غڅ غچ غړ غږ غژ غښ غک غڼ غی غې
غو غوا غوب غوج غور غوز غوس غوش غوغ غول غوم غون غوو غوي غوټ غوپ غوځ غوڅ غوچ غوړ غوږ غوژ غوښ غوڼ غوې
selected terms: 21

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. غوټ
[gwǝ́ṭ] (adj.m.) gros; grand. ◊ [ǧwәṭ] (adj.m.) franc; clair.
[ǧwǝṭpǝḡeṭ] (adv.) franchement.
3. غوټن
[ǧután] (adj.m./f.) noueux.
4. غوټندی
[ǧuṭandáy] (n.m.) plongeur (m.).
5. غوټه
[ǧwúṭa] (adj./n.f.) noueux; tubercule (m.); nœud (m.); caillot (m.); bulbe (m.). ◊ [gwǝṭá] (n.f.) рlongeon (m.); immersion (f.).
6. غوټه ،غوټه
[ǧwǝṭáǧwǝṭá] (adj.m./f.) 1. sporadique 2. noueux.
7. غوټه اچول
[ǧuṭaačawᶕl] (v.t.simple) faire un nœud; nouer.
8. غوټه وهل
[ǧwǝṭawahᶕl] (v.t.simple) plonger.
9. غوټه پرانيستل
[ǧúṭaрrānistǝ́l] (v.t.comp.) dénouer.
10. غوټه کول
[ǧwǝṭákawǝ́l] (v.t.simple) рlonger; immerger.
11. غوټو
[ǧoṭú] (n.m.) trachée (f.).
12. غوټوالی
[ǧ̄wǝṭwãlay] (n.m.) grandeur (f.); grosseur (f.).
13. غوټول
[ǧwǝṭawǝ́l] (v.t.) agrandir; grossir.
14. غوټونه
[ǧwaṭawǝ́na] (n.f.) agrandissement (m.).
15. غوټکی
[ǧoṭakáy] (adj.m.) diminutif de غوټ.
16. غوټی
[ǧuṭáy] (n.m.) bulle (f.).
17. غوټۍ
[ǧwәṭᶕy] (n.f.) bourgeon (m.); bouton (m.).
18. غوټۍ سپړل
[ǧwǝṭǝ́ysрǝṛǝ́l] (v.t.simple) éclore.
19. غوټۍ کول
[ǧwǝṭǝ́ykawǝ́l] (v.t.simple) bourgeonner.
20. غوټې ،غوټې
[ǧúṭeǧúṭe] (adj.m./f.) frisé; bouclé.