Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
غ غا غب غج غد غذ غر غز غس غش غص غض غف غل غم غن غه غو غى غي غټ غپ غځ غڅ غچ غړ غږ غژ غښ غک غڼ غی غې
غو غوا غوب غوج غور غوز غوس غوش غوغ غول غوم غون غوو غوي غوټ غوپ غوځ غوڅ غوچ غوړ غوږ غوژ غوښ غوڼ غوې
[ǧvaẓpastə́kay] (n.m.) lobe (m.) d'oreille (f.).
3. غوږ مروړل
[gwaẓmroṛǝ́l] (v.t.simple) punir.
4. غوږ ور تاوول
[gwaẓwartāwwawǝ́l] (v.t.comp.) punir.
5. غوږبوڅی
[ǧwaẓbūcáy] (n.m.) chuchotement (m.).
6. غوږرکی
[ǧwaẓǝ́rkay] (n.m.) oreillette (f.).
7. غوږماني کول
[gwãzmānikawǝ́l] (v.t.simple) chuchoter.
8. غوږن
[ǧwaẓán] (adj.m.) qui est au courant.
9. غوږنيول
[ǧwaẓniwᶕl] (v.t.simple) écouter.
10. غوږو
[ǧwaẓǔ] (adj.m./f.) qui a de grandes oreilles (f.pl.).
11. غوږوالۍ
[ǧwaẓwālᶕy] (n.f.) boucles (f.pl.) d'oreilles (f.pl.).
12. غوږور
[ǧwaẓawár] (adj.m.) cf. غوږو.
13. غوږول
[ǧwaẓawə́l] (v.t.simple) informer.
14. غوږونه سره ور کول
[ǧwaẓúnasarawarkawǝl] (v.t.simple) chuchoter.
15. غوږونه کاڼه اچول
[ǧwaẓúnakāṇǝ́ačawǝ́l] (v.t.simple) faire le sourd.
16. غوږي کول
[ḡaẓíkawǝ́l] (v.t.comp.) chuchoter.
17. غوږکڼوونى
[ǧwaẓkaṇawúnay] (adj.m.) assourdissant.
18. غوږۍ
[ǧwaẓǝ́y] (n.f.) récepteur (m.), écouteur (m.).
19. غوږېدل
[ǧwaẓedǝ́l] (v.i.simple) s'informer.