Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
غ غا غب غج غد غذ غر غز غس غش غص غض غف غل غم غن غه غو غى غي غټ غپ غځ غڅ غچ غړ غږ غژ غښ غک غڼ غی غې
غو غوا غوب غوج غور غوز غوس غوش غوغ غول غوم غون غوو غوي غوټ غوپ غوځ غوڅ غوچ غوړ غوږ غوژ غوښ غوڼ غوې
[ǧwәӽtᶕl] (v.t.simple (irrég.)) 1. solliciter; demander; souhaiter; exiger. 2.chercher
3. غوښتنه
[ǧwәӽtᶕna] (n.f.) sollicitation (f.); demande (f.); souhait (m.); exigence (f.).
4. غوښتنه کول
[ǧwǝӽtǝ́nakawǝ́l] (v.t.simple) solliciter; demander; exiger.
5. غوښتنګ
[ǧǝ́ӽtáng] (n.m.) sollicitation (f.); demande (f.); souhait (m.); exigence (f.).
6. غوښته
[ǧūӽtǝ́] (n.f.) sollicitation (f.); demande (f.); souhait (m.); exigence (f.).
7. غوښتونى
[ǧuӽtúnay] (n.m.) objet (m.) désiré.
8. غوښتونکی
[ḡǝӽtúnkay] (n.m.) demandeur (m.).
9. غوښخور
[ǧwáӽxór] (adj.m.) carnivore; carnassier.
10. غوښلن
[ǧwaӽlán] (adj.m.) grassouillet; potelé; dodu.
11. غوښن
[ǧwaӽán] (adj.m.) charnu.
12. غوښه
[ǧwáӽa] (n.f.) viande (f.); chair (f.).
13. غوښه نیول
[ǧwāӽanɪwǝ́l] (v.t.simple) grossir.
14. غوښور
[ǧwaӽawár] (adj.m.) grassouillet; potelé; dodu.
15. غوښې تویېدل
[gwāӽetoyedǝ́l] (v.t.comp.) 1. maigrir 2. avoir honte (f.).
16. غوښې ټکوهل
[ǧwáӽeṭakwahél] (v.t.comp.) maigrir.