Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
غ غا غب غج غد غذ غر غز غس غش غص غض غف غل غم غن غه غو غى غي غټ غپ غځ غڅ غچ غړ غږ غژ غښ غک غڼ غی غې
غو غوا غوب غوج غور غوز غوس غوش غوغ غول غوم غون غوو غوي غوټ غوپ غوځ غوڅ غوچ غوړ غوږ غوژ غوښ غوڼ غوې
2. غوا
[ǧwā] (n.f.) vache (f.).
3. غوابيژه
[ǧwābíža] (n.f.) escargot (m.); colimaçon (m.).
4. غوابيژی
[ǧwābížay] (n.m.) limaçon (m.); escargot (m.).
5. غواص
[ǧawās] (adj./n.m.) nageur (m.).
6. غوايلمې
[ǧwāylǝ́mye] (n.f.) orgelet (m.); chlazion (m.).
7. غوايمه
[ǧwāymǝ́] (n.f.) génisse (f.) en période (f.) de chaleur (f.).
8. غوايي
[ǧwāyí] (n.m.) cf. غویی.
9. غوايي والا
[ǧwāyiwālã] (n.m.) bouvier (m.).
10. غوايي ژبه
[ǧwāyižə́ba] (n.f.) picris (m.).
11. غوايی توب
[ǧwāyitób] (n.m.) vacherie (f.); idiotie (f.).
12. غواړ ~
[ǧwāṛ ~] (rad.prés.) radical présent de غوښتل.
13. غواښکی
[ǧwāӽkay] (n.m.) chas (m.).
14. غواګۍ
[ǧwāgǝ́y] (n.f.) 1. petite vache (f.) 2. limaçon (m.); escargot (m.).
15. غوایمنډ
[gwāymánḍ] (n.m.) course (f.) de bovins (m.pl.).
16. غوبانه
[ǧobānǝ́] (n.m.pl.) pluriel de غوبه
17. غوباړى
[ǧobãṛay] (n.m.) variété (f.) de puce (f.).
18. غوباڼی
[ǧobāṇay] (n.m.) taon (m.).
19. غوبر
[ǧobár] (n.m.) vacarme (m.); tumulte (m.).
20. غوبری
[ǧobáray] (n.m.) joue (f) cf. غومبورى.