Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لا لا لاا لاب لات لاج لاح لاد لار لاز لاس لاش لاع لاغ لاف لال لام لان لاه لاو لاي لاټ لاپ لاچ لاډ لاړ لاږ لاښ لاک لاڼ
[lāreistǝ́l] (v.t.comp.) se frayer un chemin.
3. لار ورکی
[lyārwrǝ́kay] (adj.m.) égaré.
4. لاربه
[lārbá] (n.m.) guide (m./f.).
5. لارشوکی
[lāršúkay] (n.m.) bandit (m.) de grands chemins (m.pl.).
6. لارغه
[lārǧá] (n.f.) répit (m.); délai (m.); retard (m.).
7. لارلباري
[lārlabārí] (n.f.) plainte (f.); lamentation (f.).
8. لارنيول
[lārniwᶕl] (v.t.simple) tendre une embuscade.
9. لارنيونه
[lārniwǝ́na] (n.f.) embuscade (f.).
10. لاره
[lãra] (n.f.) 1. chemin (m.); voie (f.) 2. méthode (f.) cf. لار
. ◊ [lārá] (n.f.) mélodie (f.).
11. لاره بدلونه
[lãrabadlawǝ́na] (n.f.) déviation (f.); écart (m.) (de la norme).
12. لاره چاره
[lā́rač́āra] (n.f.) solution (f.).
13. لاره کتل
[lārakatǝ́l] (v.t.simple) attendre.
14. لارو
[lārǔ] (n.m.) marcheur (m.); piéton (m.).
15. لارورکی
[lārwrǝkáy] (n.m.) égarément (m.).
16. لاروهل
[lārwahᶕl] (v.t.simple) 1. marcher 2. faire du brigandage.
17. لاروهنه
[larwahᶕna] (n.f.) 1. marche (f.) 2. banditisme (m.).
18. لاروهونکى
[lārwahúnkay] (n.m.) brigand (m.); bandit (m.).
19. لاروونی
[lārawúnay] (n.m.) piéton (m.).
20. لاروى
[lārawáy] (n.m.) marcheur (m.); piéton (m.).