Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لا لا لاا لاب لات لاج لاح لاد لار لاز لاس لاش لاع لاغ لاف لال لام لان لاه لاو لاي لاټ لاپ لاچ لاډ لاړ لاږ لاښ لاک لاڼ
[tǝrlāslāndewãlay] (n.m.) subordination (f.).
3. لاس (په) ورکول
[рelā́swarkawǝ́l] (v.t.comp.) livrer; déférer.
4. لاس (یو)
[yawlā́s] (adj.m./f.) uni.
5. لاس اخستل
[lāsaxǝstél] (v.t.simple) renoncer; abandonner; se désister.
6. لاس او پښې وهل
[gāsawрӽéwahǝ́l] (v.t.simple) patauger; se débattre.
7. لاس او ګرېوان کېدل
[lāsawgrewãnkedǝ́l] (v.i.comp.) en venir aux mains (f.pl.).
8. لاس اوږدول
[lāsuẓdawǝ́l] (v.t.comp.) mendier.
9. لاس اېښودل
[lāseӽowdǝ́l] (v.t.comp.) choisir.
10. لاس باړه
[lāsbāṛá] (n.f.) salaire (m.).
11. لاس بری
[lāsbáray] (n.m.) dominant (m.). ◊ [lāsbaráy] (n.m.) domination (f.).
12. لاس برېدل
[lāsbaredᶕl] (v.t.comp.) vaincre; dominer; remporter.
13. لاس بندي
[lāsbandi] (n.f.) besoin (m.); indigence (f.).
14. لاس بندی
[lāsbánday] (adj.m.) besogneux; nécessiteux.
15. لاس بندېدل
[lāsbandedᶕl] (v.t.comp.) 1. être engagé 2. être dans le besoin.
16. لاس بېله
[lāsbelá] (n.f.) gant (m.).
17. لاس تر زنيې
[lāstǝṛzǝnyé] (adv.) en attente (f.) ; qui ne réagit pas.
18. لاس تر زنې
[lāstǝrzǝ́ne] (adj.m./f.) triste; pensif.
19. لاس ترې اخستل
[lāstreaxǝstél] (v.t.simple) laisser tomber; laisser tranquille.
20. لاس ترې مینځل
[lāstreminjǝ́l] (v.t.simple) perdre espoir (m.).