Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لا لا لاا لاب لات لاج لاح لاد لار لاز لاس لاش لاع لاغ لاف لال لام لان لاه لاو لاي لاټ لاپ لاچ لاډ لاړ لاږ لاښ لاک لاڼ
selected terms: 21

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. لال
[lāl] (n.m.) rubis (m.) cf. لعل 
. ◊ [lāl] (n.m.) cœur (m.) (jeu (m.) de cartes (f.pl.)).
[lālã] (n.m.) appellation (f.) affectieuse du frère aîné.
3. لالاوړمه ورځ
[lãlāwəṛmawraj] (adv.) quatre jours (m.pl.) auparavant.
4. لالبکی
[lālbakáy] (n.f.) soucoupe (f.) cf. نالبکی.
5. لالج
[lāláǰ] (n.m.) 1. animosité (f.) 2. entêtement (m.).
6. لالن
[lālán] (n.m.) aimé (m.).
7. لالنه
[lālána] (n.f.) aimée (f.); amour (m.).
8. لاله
[lālá] (n.m.) tulipe (f.). ◊ [lãla] (n.f.) aimée (f.).
9. لاله زار
[lālazãr] (n.m.) champ (m.) de tulipes (f.pl.).
10. لالهاند
[lālahãnd] (adj.m.) errant; troublé.
11. لالهاندتوب
[lālahāndtób] (n.m.) errance (f.); désarroi (m.).
12. لالهانده
[lālahãnda] (adj.m./f.) errant.
13. لالو
[lāló] (n.f.) chérie (f.).
14. لالى
[lāláy] (n.m.) cher; chéri.
15. لالټين
[lālṭáyn] (n.m.) lampe à tempête (f.); lanterne (f.).
16. لالچ
[lālāč] (n.m.) cf. لج.
17. لالچي
[lālačí] (n.m.) entêté; maniaque.
18. لالک
[lālǝ́k] (n.m.) diminutif de لالا.
19. لالکو
[lālkó] (n.m.) diminutif de لالا.
20. لالګی
[lālgáy] (n.m.) sorte (f.) de collier (m.).