Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ل لا لب لت لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لط لع لغ لف لق لل لم لن له لو لي لټ لپ لڅ لچ لډ لړ لږ لژ لښ لک لګ لی لۍ لې
لا لا لاا لاب لات لاج لاح لاد لار لاز لاس لاش لاع لاغ لاف لال لام لان لاه لاو لاي لاټ لاپ لاچ لاډ لاړ لاږ لاښ لاک لاڼ
[lānǰmán] (adj.m.) problématique.
3. لانجه
[lānǰá] (n.f.) problème (m.).
4. لانجه مار
[lānjamãr] (adj.m.) procédurier.
5. لانجه ور
[lānǧawár] (adj.m.) sévère; enquiquinant.
6. لاندنى
[lāndanáy] (adj.m.) ci-dessous; inférieur
.
7. لانده
[lãndә] (adj.m.pl.) mouillés cf. لوند 
.
8. لاندى
[lãnday] (n.m.) viande
 (f.) séchée.
9. لاندې
[lā́nde] (adv.) au-dessous
.
10. لاندې باندې
[lāndébāndé] (adj. m./f.) fouillé, supeposé.
11. لاندې باندې ټکي
[lãndebãndeṭǝ́ki] (n.m.) deux points (:).
12. لاندې والی
[landewãlay] (n.f.) médiocrité (f.); infériorité (f.).
13. لاندې کول
[lãndekawǝ́l] (v.t.comр.) envahir; occuper; conquérir.
14. لاندې کونه
[landekawǝ́na] (n.m.) occupation (f.); invasion (f.).
15. لاندېستل
[lāndestǝ́l] (v.t.simple) vaincre; dominer; terrasser.
16. لاندېستونی
[lāndestúnay] (n.m.) matelas (m.).
17. لاندېسی
[lāndesáy] (adj.m.) inférieur.
18. لاندېنی
[lāndenáy] (adj.m.) qui est en dessous; ci-dessous.
19. لانځکه
[lānjǝ́ka] (n.f.) cf. لیځکه.
20. لانډو
[lãnḍo] (n.m.) temps (m.) très court.